1. ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2020
 2. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2020
 3. [Dự kiến] *** PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG NĂM 2020
 4. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2019 ĐỢT 3
 5. THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN, DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2019 ĐỢT 2
 6. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2019 ĐỢT 2
 7. THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN, DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2020
 8. Đề án tuyển sinh Đại học hình thức chính quy năm 2019
 9. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2019
 10. THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY BỔ SUNG ĐỢT 2 NĂM 2018
 11. THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH NĂM 2018 ĐỢT 1
 12. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2018 - ĐỢT 2
 13. THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN, DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2018 ĐỢT 2
 14. THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2018 ĐỢT 2
 15. THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN, DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2018
 16. Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa học vừa làm năm 2018
 17. ĐỂ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2017
 18. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017
 19. THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2016
 20. Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2016

Pages