1. Thông báo tuyển sinh hệ đại học năm 2022
 2. Thông báo tuyển sinh hệ sau đại học năm 2022
 3. THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2022
 4. DANH SÁCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ QLBV VÀ THẠC SĨ YTCC NGÀY 14-15/1/2022
 5. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN ĐẦU VÀO TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2021
 6. LỊCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP II TỔ CHỨC QUẢN LÝ Y TẾ KHÓA 6 THÁNG 12/2021 (ĐỢT 2)
 7. LỊCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP II TỔ CHỨC QUẢN LÝ Y TẾ KHÓA 6 THÁNG 12/2021 (ĐỢT 1)
 8. THÔNG BÁO Điểm trúng tuyển đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2021 đợt 2
 9. HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ - NCS NGUYỄN THÁI QUỲNH CHI
 10. LỊCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP II TỔ CHỨC QUẢN LÝ Y TẾ KHÓA 6 THÁNG 11/2021
 11. QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN CKIYTCC VÀ CKIITCQLYT NĂM 2021
 12. LỊCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ QLBV KHÓA 11 và 12 (Ngày 12-14/11/2021)
 13. THÔNG BÁO LỊCH HỒI ĐỒNG BẢO VỆ CẤP TRƯỜNG CỦA NCS. NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH
 14. LỊCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ YTCC KHÓA 22-23 (Ngày 6-7/11/2021)
 15. HỘI ĐỒNG BVLA CẤP CƠ SỞ - NCS HỨA THANH THỦY
 16. LỊCH HỒI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN LỚP CKIITCQLYT6-1B5 THÁNG 10/2021
 17. THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TUYỂN THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2021
 18. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2 NĂM 2021
 19. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CKI Y TẾ CÔNG CỘNG, CKII TỔ CHỨC QUẢN LÝ Y TẾ NĂM 2021
 20. LỊCH HỒI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG THÁNG 10/2021

Pages