Chức năng

Phòng Quản lý Đào tạo đại học có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược tổng thể hoạt động đào tạo bao gồm cả đào tạo đại học và sau đại học tổ chức triển khai, quản lý các hoạt động đào tạo của Trường.

Nhiệm vụ cụ thể

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch chiến lược, kế hoạch hoạt động đào tạo hàng năm, các quy định, quy trình, biểu mẫu liên quan đến quản lý đào tạo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

2. Chủ trì triển khai thực hiện các công việc:

  • Tuyển sinh các ngành đào tạo đại học và sau đại học theo quy định hiện hành.
  • Xây dựng kế hoạch học tập và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo theo năm học (thời khoá biểu, tổ chức lớp học và kết thúc học phần).
  • Tổng hợp kết quả học tập của sinh viên theo từng học kỳ, năm học; triển khai thực hiện việc cảnh báo kết quả học tập.
  • Tổ chức đánh giá kết thúc chương trình (thi tốt nghiệp, bảo vệ khoá luận, luận văn, luận án) và thực hiện các thủ tục xét tốt nghiệp cho người học theo đúng quy định.
  • Thống kê và xác nhận giờ giảng của giảng viên theo từng học kỳ và năm học. 

3. Phối hợp với các đơn vị khác thực hiện các nhiệm vụ sau:

  • Phối hợp với các khoa chuyên môn, các phòng chức năng mở mã ngành đào tạo dựa trên nhu cầu của xã hội và tuân thủ các quy định hiện hành.
  • Phối hợp với các khoa chuyên môn, các phòng chức năng lập kế hoạch, theo dõi các chỉ số đảm bảo chất lượng đào tạo và tổng kết, đánh giá các chương trình đào tạo.
  • Tham gia xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu đào tạo; quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến đào tạo và báo cáo thực hiện công tác đào tạo của Trường theo yêu cầu của các bên liên quan.
  • Tìm kiếm, thiết lập các quan hệ hợp tác trong và ngoài nước nhằm duy trì và mở rộng quy mô đào tạo trên cơ sở năng lực của Nhà trường.
  • Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nghiên cứu về đào tạo để hướng tới nâng cao chất lượng; tham gia cung cấp các dịch vụ tư vấn đào tạo (xây dựng chuẩn năng lực nghề nghiệp, xây dựng chuẩn chương trình đào tạo, đánh giá nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch tổng thể cho các chương trình, các môn học cụ thể, biên soạn giáo trình, tổ chức khóa học, trao đổi giảng viên, hỗ trợ kỹ thuật, v.v…).; 

4. Theo dõi đánh giá việc thực hiện các Quy định, Quy trình về quản lý đào tạo theo kế hoạch.
5. Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Trường.
6. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Quản lý Đào tạo đại học
Phòng A110, A114 - Trường Đại học Y tế công cộng  
số 1A, Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
Điện thoại: Đại học: 024 6266 2342 hoặc Sau đại học: 024 6266 2335