Chức năng

Phòng Quản lý Đào tạo đại học có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức triển khai, quản lý công tác tuyển sinh đại học; đào tạo trình độ đại học, bao gồm kế hoạch, nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp dạy và học, đánh giá kết quả học tập theo các quy định quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Nhiệm vụ cụ thể

1. Quản lý đào tạo đại học các hình thức của nhà trường

 1. Điều phối việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh đại học các hình thức được phân công theo các văn bản quy phạm pháp luật về tuyển sinh; Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài trường để tổ chức thi tuyển sinh hàng năm.  
 2. Điều phối việc xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo đại học của tất cả các loại hình đào tạo được phân công của trường Đại học Y tế công cộng. Theo dõi, đánh giá thực hiện chương trình giáo dục, chương trình chi tiết môn học;
 3. Xây dựng, theo dõi việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các kế hoạch khác liên quan cho từng năm học cho tất cả các đối tượng được phân công; 
 4. Điều phối việc xây dựng nội qui, qui chế giảng dạy, học tập trong hoạt động đào tạo đại học theo các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục;
 5. Phối hợp với phòng Công tác chính trị - Quản lí sinh viên để quản lí và theo dõi việc học tập và rèn luyện của sinh viên hệ đại học.
 6. Phối hợp với các Khoa/Bộ môn, Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Phòng Tài chính Kế toán tổ chức và giám sát các hoạt động lượng giá trong quá trình tổ chức đào tạo trình độ đại học; 
 7. Lập kế hoạch thực hiện giám sát quá trình đào tạo tại thực địa để tổng hợp kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo tại thực địa; Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát đào tạo các lớp tại địa phương;
 8. Đề xuất hình thức thi, tổ chức chấm thi, tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp và các dữ liệu cần thiết phục vụ Hội đồng xét tốt nghiệp theo đúng Qui chế đào tạo đại học. Hoàn thiện các thủ tục tốt nghiệp cho sinh viên các hình thức được phân công;
 9. Điều phối hoạt động xây dựng lịch giảng đường theo tuần; 

2. Hợp tác trong nước và quốc tế

 1. Điều phối các hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học giữa trường Đại học Y tế công cộng và các đơn vị khác; 
 2. Phối hợp với các phòng, ban và các khoa theo dõi và quản lý các hoạt động đào tạo hợp tác quốc tế trình độ đại học.

3. Quản lý thông tin và Lưu trữ dữ liệu

 1. Tham gia xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu của hoạt động đào tạo đại học các loại hình được phân công;
 2. Phối hợp với các Khoa/Bộ môn, Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, các phòng ban khác tổng hợp giờ giảng và qui ra giờ chuẩn của từng giảng viên trong từng học kì, năm học. Lập phương án thanh toán và kết hợp với các khoa, bộ môn đề nghị thanh toán giờ giảng cho cán bộ giảng dạy trong và ngoài trường đối với các lớp thuộc hệ đại học.
 3. Phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật thông tin, đưa các thông tin liên quan đến ĐTĐH lên trang web của trường (các thông báo tuyển sinh, các văn bản liên quan đến đào tạo đại học, lịch học của năm học, lịch học từng học kỳ của các lớp, lịch học tuần, kế hoạch sử dụng giảng đường hàng tuần và những thông tin phù hợp khác).
 4. Quản lý và lưu trữ các hồ sơ, công văn giấy tờ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;
 5. Quản lý và hỗ trợ sinh viên đăng ký tín chỉ và các công việc khác liên quan đến học tập
 6. Phối hợp với phòng Công tác chính trị - Quản lí sinh viên để quản lí và theo dõi việc học tập và rèn luyện của sinh viên hệ đại học;
 7. Phối hợp với các Khoa/Bộ môn, Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổng hợp và thanh toán giờ giảng cho giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng theo quy định;
 8. Giám sát kết quả học tập của sinh viên cử nhân (thông báo điểm trên trang web, nhập điểm, in bảng điểm…)

4. Chế độ báo cáo

 1. Báo cáo định kì, đột xuất về công tác đào tạo đại học theo yêu cầu của cấp trên và phục vụ cho công tác quản lý của Trường;
 2. Xem xét tính chính xác, hợp lý các văn bản liên quan tới tuyển sinh, hợp đồng đào tạo, các dự trù, quyết toán;
 3. Tham mưu cho Ban Giám hiệu về các biện pháp nhằm tăng cường chất lượng đào tạo đại học.

5. Nhiệm vụ khác

 1. Điều phối hoạt động thẩm định chương trình khung đào tạo đại học của các trường đại học trong cả nước theo sự phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
 2. Công văn giới thiệu liên hệ địa điểm thực địa; Các công việc chuẩn bị bao gồm kinh phí, biểu mẫu thanh  toán; Liên hệ địa điểm; Kế hoạch giám sát; Bảng biểu đánh giá; Kế hoạch bảo vệ bài tập thực địa;
 3. Đề xuất và tổ chức triển khai các đề tài nghiên cứu liên quan đến quản lý đào tạo đại học và nâng cao chất lượng đào tạo đại học;
 4. Điều phối hoạt động thư ký của Hội đồng Khoa học Đào tạo của nhà trường;
 5. Các hoạt động khác theo kế hoạch của nhà trường.

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Quản lý Đào tạo đại học
Phòng A110 - Trường Đại học Y tế công cộng  
số 1A, Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
Điện thoại: 024 6266 2342