1. Đăng ký tài liệu: Chương trình, Đề cương, Giáo trình, Tài liệu tham khảo/chuyên khảo...
1.1. Đăng ký phản biện tài liệu
1.2. Đăng ký thông qua Hội đồng KHĐT và CN

 

2. Đăng ký tài liệu mua sắm trang thiết bị
2.1. Đăng ký thông qua Tài liệu - Trước phản biện
2.2. Cập nhật Tài liệu - Sau phản biện