1. Đăng ký tài liệu: Chương trình, Đề cương, Giáo trình, Tài liệu tham khảo/chuyên khảo...
1.1. Đăng ký thông qua Tài liệu - Trước phản biện
1.2. Cập nhật Tài liệu - Sau phản biện

 

2. Đăng ký tài liệu mua sắm trang thiết bị
2.1. Đăng ký thông qua Tài liệu - Trước phản biện
2.2. Cập nhật Tài liệu - Sau phản biện