Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính

Liên hệ

TS. Đỗ Thị Hạnh Trang

Trưởng phòng

Dược sĩ, Đại học Dược Hà Nội

Thạc sĩ Y tế Công cộng, Trường Đại học Tổng hợp Melbourne, Úc
Tiến sĩ Y tế Công cộng, Trường Đại học Công nghệ Queensland, Úc
 
Nhiệm vụ:

- Phụ trách chung.

- Tham gia Quản lý các lớp Cử nhân chính qui tại trường.

- Tham gia tuyển sinh và các hoạt động quảng bá tuyển sinh.

- Tham gia xây dựng các đề án, chương trình đào tạo và công tác nghiên cứu khoa học của phòng.

Điện thoại: 024 6 266 2342

Email: dtht@huph.edu.vn

 

ThS. Phùng Văn Thùy

Phó Trưởng phòng

Cử nhân Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia

Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nhiêm vụ chính:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh đại học hình thức chính quy.

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy theo năm học cho các lớp hệ đại học.

- Quản lý các lớp Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm Y học hình thức chính quy.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thi tốt nghiệp các chuyên ngành.

Điện thoại: 024 6 266 2342

 Email: pvt2@huph.edu.vn

  

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ Y tế công cộng

Nhiệm vụ chính:

- Phụ trách đào tạo sau đại học.

- Phối hợp với bên liên quan trong  các hoạt động đảm bảo và tăng cường chất lượng đào tạo sau đại học.

- Hỗ trợ Điều phối Chương trình đào tạo TropEd.

- Điều phối các lớp Ths QLBV.

- Điều phối lớp Tiến sĩ Quản lý bệnh viện, Tiến sĩ YTCC.

Điện thoại: 024.6266 2335

Email: nttt@huph.edu.vn

ThS. Lê Hoàng Đức

Chuyên viên

Cử nhân Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Hà Nội)

Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nhiệm vụ chính:

- Quản lý các lớp Cử nhân hình thức Vừa làm vừa học tại địa phương

- Phụ trách xây dựng lịch giảng đường hàng tuần

Điện thoại: 024 6 266 2342

Email: lhd@huph.edu.vn

ThS. Võ Lan Anh

Chuyên viên

Cử nhân Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Hà Nội)

Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nhiệm vụ chính:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học

- Quản lý các lớp CN YTCC hình thức VLVH tại trường

- Thư ký Hội đồng Khoa học Đào tạo

Điện thoại: 024 6 266 2342

 Email: vla@huph.edu.vn

ThS. Nguyễn Hải Chi

Chuyên viên

Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

Nhiệm vụ chính:

- Điều phối các lớp CKI Y tế công cộng.

- Điều phối các lớp Chuyên khoa II Tổ chức và Quản lý y tế.

- Điều phối các lớp ôn thi, tuyển sinh.

- Hỗ trợ các hoạt động chung.

Điện thoại: 024.6266 2335

Email: nhc@huph.edu.vn

Nguyễn Thị Vân

Chuyên viên

Cử nhân Luật

Nhiệm vụ chính:

- Điều phối các lớp Bổ túc kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng và quản lý Y tế.

- Điều phối các lớp ThS YTCC và Ths QLBV.

- Hỗ trợ các hoạt động chung.

Điện thoại: 024.6266 2335

Email: ntv@huph.edu.vn

Đỗ Thanh Huyền

Chuyên viên

Cử nhân Y tế công cộng

Nhiệm vụ chính:

- Điều phối các lớp ThS YTCC và Ths QLBV.

- Điều phối các lớp liên kết đào tạo quốc tế.

- Công tác văn thư sau đại học.

- Hỗ trợ trong các hoạt động chung.

Điện thoại: 024.6266 2335

Email: dth4@huph.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Hà Trang

Chuyên viên

Cử nhân Hành chính, Học viện Hành chính Quốc Gia

Thạc sĩ Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc Gia

Nhiệm vụ chính:

- Quản lý các lớp Cử nhân chính quy chuyên ngành Dinh dưỡng, Công tác xã hội tại trường.

- Hỗ trợ các hoạt động chung.

Điện thoại: 024 6 266 2342

Email: ntht2@huph.edu.vn

ThS. Vũ Hữu Tuyên
Chuyên viên

Thạc sĩ Y tế công cộng

Nhiệm vụ chính:

- Điều phối các lớp Thạc sĩ YTCC, Thạc sĩ QLBV và CKI năm thứ nhất.

- Điều phối các lớp Thạc sĩ KTXNYH.

- Điều phối chương trình TropEd.

- Quản trị trang web của phòng Quản lý Đào tạo.

- Hỗ trợ các hoạt động chung.

Điện thoại: 024.6266 2335

Email: vht@huph.edu.vn

Nguyễn Việt Thái

Chuyên viên

Cử nhân Y tế công cộng

Nhiệm vụ chính:

- Điều phối các lớp Cử nhân Kỹ thuật phục hồi chức năng, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, VLVH Y tế công cộng.

- Điièu phối học phần GDQP-AN, GDTC.

- Hỗ trợ trong các hoạt động chung.

Điện thoại: 024.6266 2335

Email: nvt1@huph.edu.vn