I. ĐỀ ÁN MỞ MÃ NGÀNH THẠC SĨ DINH DƯỠNG

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

III. QUY CHẾ, QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

IV. CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO ĐÀO TẠO THẠC SĨ DINH DƯỠNG

IV. THÔNG BÁO