1. QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MẪU BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, MẪU ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
 2. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022
 3. THÔNG BÁO HẠN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VÀ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2022
 4. ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022
 5. THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2022
 6. THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI ĐẦU VÀO SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022
 7. THÔNG BÁO GIA HẠN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022
 8. THÔNG BÁO GIA HẠN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
 9. Thông báo tuyển sinh các lớp ngắn hạn năm 2022
 10. Thông báo tuyển sinh hệ đại học năm 2022
 11. Thông báo tuyển sinh hệ sau đại học năm 2022
 12. THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2022
 13. DANH SÁCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ QLBV VÀ THẠC SĨ YTCC NGÀY 14-15/1/2022
 14. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN ĐẦU VÀO TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2021
 15. LỊCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP II TỔ CHỨC QUẢN LÝ Y TẾ KHÓA 6 THÁNG 12/2021 (ĐỢT 2)
 16. LỊCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP II TỔ CHỨC QUẢN LÝ Y TẾ KHÓA 6 THÁNG 12/2021 (ĐỢT 1)
 17. THÔNG BÁO Điểm trúng tuyển đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2021 đợt 2
 18. HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ - NCS NGUYỄN THÁI QUỲNH CHI
 19. LỊCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP II TỔ CHỨC QUẢN LÝ Y TẾ KHÓA 6 THÁNG 11/2021
 20. QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN CKIYTCC VÀ CKIITCQLYT NĂM 2021

Pages