TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Chương trình đào tạo cử nhân Xét nghiệm YHDP

 Chương trình đào tạo Cử nhân Xét nghiệm Y học dự phòng (xem chi tiết) ban hành kèm Quyết định số 462/QĐ-YTCC ngày 20/5/2016 (xem chi tiết)

  1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

TT

Tên môn học/học phần

Phân bố tín chỉ

TS

LT

TH

 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác -Lênin 1

2

2

0

 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

3

0

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

0

 

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3

3

0

 

Ngoại ngữ (có Ngoại ngữ chuyên ngành)

12

5

7

 

Tin học đại cương

2

1

1

 

Giáo dục thể chất

6

 

 

  1.  

Giáo dục quốc phòng – An ninh

11

 

 

 

Tổng cộng

24*

16

8

 

* Không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh

 

Khối kiến thức cơ sở của khối ngành

TT

Tên môn học/học phần

Phân bố tín chỉ

TS

LT

TH

 

Thống kê y sinh học 1

2

1

1

 

Thống kê y sinh học 2

2

1

1

 

Sinh học và di truyền

2

1

1

 

Hóa học

2

1

1

 

Lý sinh y học

2

1

1

 

Nghiên cứu khoa học

2

1

1

  1.  

Tâm lý y học - Y đức

2

2

0

Tổng cộng

14

8

6

 

 

Khối kiến thức cơ sở của ngành

TT

Tên môn học / học phần

Phân bố tín chỉ

TS

LT

TH

 

Giải phẫu cơ bản

2

1

1

 

Sinh lý cơ bản

2

1

1

 

Hoá sinh  cơ bản (Hóa sinh 1)

2

1

1

 

Vi sinh vật y học

2

1

1

 

Ký sinh trùng cơ bản (Ký sinh trùng 1)

2

1

1

 

Sinh lý bệnh - Miễn dịch cơ bản

2

1

1

 

An toàn sinh học phòng xét nghiệm

2

1

1

 

Triệu chứng – Điều trị  học cơ bản nội khoa, nhi khoa

2

2

0

 

Triệu chứng – Điều trị  học cơ bản sản khoa, ngoại khoa

2

2

0

 

Dịch tễ học

2

2

0

 

Tổ chức và quản lý hệ thống y tế

3

3

0

Tổng cộng

23

16

7

 

 

Khối kiến thức ngành

TT

Tên môn học / học phần

Phân bố tín chỉ

TS

LT

TH

 

Các bệnh truyền nhiễm quan trọng

4

2

2

 

Các bệnh không truyền nhiễm

2

1

1

 

Kỹ thuật cơ bản phòng xét nghiệm                                                                                                                                                                                                                                               

2

1

1

 

Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm

2

1

1

 

Đảm bảo chất lượng xét nghiệm

2

1

1

 

Xét nghiệm Huyết học 1

2

1

1

 

Xét nghiệm Huyết học 2

2

1

1

 

Xét nghiệm Miễn dịch học

2

1

1

 

Xét nghiệm Vi sinh 1

2

1

1

 

Xét nghiệm Vi sinh 2

2

1

1

 

Xét nghiệm Hóa sinh 1

2

1

1

 

Xét nghiệm Hóa sinh 2

2

1

1

 

Xét nghiệm Ký sinh trùng

3

1

2

 

Xét nghiệm đánh giá chất lượng môi trường

2

1

1

 

Xét nghiệm đánh giá chất lượng môi trường lao động

2

1

1

 

Xét nghiệm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm

4

2

2

 

Sơ cấp cứu thông thường tại cộng đồng và phòng xét nghiệm

2

1

1

 

Thực hành nghề cho sinh hóa và huyết học

6

0

6

 

Thực hành nghề cho vi sinh

4

0

4

 

Thực hành nghề cho Ký sinh trùng

2

0

2

 

Thực hành nghề cho Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

3

0

3

 

Thực hành nghề cho sức khỏe môi trường; sức khỏe nghề nghiệp

3

0

3

Tổng cộng

57

19

38

 

 

2.2.4. Khối kiến thức bổ trợ

TT

Tên môn học / học phần

Phân bố tín chỉ

TS

LT

TH

 

Điều tra một vụ dịch

2

1

1

 

Dịch tễ học chấn thương

2

2

0

 

Tiếp thị xã hội

2

1

1

 

Chương trình Phòng chống HIV/AIDS

2

1

1

Tổng cộng

8

5

3