TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Chức năng

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức triển khai, quản lý công tác tuyển sinh đại học; đào tạo trình độ đại học, bao gồm kế hoạch, nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp dạy và học, đánh giá kết quả học tập theo các quy định quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Nhiệm vụ cụ thể

1. Quản lý đào tạo đại học các hình thức của nhà trường

  1. Điều phối việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh đại học các hình thức được phân công theo các văn bản quy phạm pháp luật về tuyển sinh; Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài trường để tổ chức thi tuyển sinh hàng năm.  
  2. Điều phối việc xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo đại học của tất cả các loại hình đào tạo được phân công của trường Đại học Y tế công cộng. Theo dõi, đánh giá thực hiện chương trình giáo dục, chương trình chi tiết môn học;
  3. Xây dựng, theo dõi việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các kế hoạch khác liên quan cho từng năm học cho tất cả các đối tượng được phân công; 
  4. Điều phối việc xây dựng nội qui, qui chế giảng dạy, học tập trong hoạt động đào tạo đại học theo các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục;

Xem tiếp