ThS. Dương Thị Tiến

  • Job
  • Specialized
  • Experience
  • Email

ThS. Dương Thị Tiến

Chuyên viên

Thạc sỹ Y tế công cộng, Đại học Y tế công cộng

Nhiệm vụ chính:

- Quản lý các lớp CN hình thức chính quy chuyên ngành Dinh dưỡng, Công tác xã hội tại trường.

- Thư ký Hội đồng Khoa học - Đào tạo và Công nghệ

Tel: 024 6 266 2342

 Email: dtt2@huph.edu.vn