Phòng Đào tạo Đại học thông báo danh sách sinh viên Cử nhân Y tế công cộng năm 2016