ThS Vũ Hữu Tuyên

  • Job
    Chuyên viên
  • Specialized
    ThS YTCC
  • Experience
  • Email

Thạc sỹ Y tế công cộng

Nhiệm vụ chính:

- Điều phối các lớp Thạc sĩ YTCC, Thạc sĩ QLBV và CKI năm thứ nhất.

- Điều phối các lớp Thạc sĩ KTXNYH.

- Điều phối chương trình TropEd.

- Quản trị trang web của phòng Quản lý Đào tạo.

- Hỗ trợ các hoạt động chung.