Đỗ Thanh Huyền

Cử nhân Y tế công cộng

Nhiệm vụ chính:

- Điều phối các lớp ThS YTCC và Ths QLBV.

- Điều phối các lớp liên kết đào tạo quốc tế.

- Công tác văn thư sau đại học.

- Hỗ trợ trong các hoạt động chung.