Nguyễn Thị Vân

Cử nhân Luật

Nhiệm vụ chính:

- Điều phối các lớp Bổ túc kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng và quản lý Y tế.

- Điều phối các lớp ThS YTCC và Ths QLBV.

- Hỗ trợ các hoạt động chung.