ThS. Nguyễn Hải Chi

  • Job
    Chuyên viên
  • Specialized
    ThS. Quản lý giáo dục
  • Experience
  • Email

Thạc sỹ Quản lý Giáo dục

Nhiệm vụ chính:

- Điều phối các lớp CKI Y tế công cộng.

- Điều phối các lớp Chuyên khoa II Tổ chức và Quản lý y tế.

- Điều phối các lớp ôn thi, tuyển sinh.

- Hỗ trợ các hoạt động chung.