ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

  • Job
    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
  • Specialized
    ThS YTCC
  • Experience
  • Email

Thạc sỹ Y tế công cộng

Nhiệm vụ chính:

- Phụ trách đào tạo sau đại học.

- Phối hợp với bên liên quan trong  các hoạt động đảm bảo và tăng cường chất lượng đào tạo sau đại học.

- Hỗ trợ Điều phối Chương trình đào tạo TropEd.

- Điều phối các lớp Ths QLBV.

- Điều phối lớp Tiến sĩ Quản lý bệnh viện, Tiến sĩ YTCC.