I. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG, LUẬN VĂN

TT Biểu mẫu 
1 Đề cương luận văn
1.1 Hướng dẫn viết đề cương luận văn (Số liệu sơ cấp)
1.2 Hướng dẫn viết đề cương luận văn (Số liệu thứ cấp)
1.3 Hướng dẫn viết đề cương luận văn (Định hướng KTYT)
1.4 Hướng dẫn viết đề cương luận văn (Định hướng Đánh giá CNYT)
2 Báo cáo luận văn
2.1 Hướng dẫn viết luận văn (Số liệu sơ cấp)
2.2 Hướng dẫn viết luận văn (Số liệu thứ cấp)
2.3 Hướng dẫn viết luận văn (Định hướng KTYT)
2.4 Hướng dẫn viết luận văn (Định hướng Đánh giá CNYT)
 
 
 

II. ​BIỂU MẪU DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

TT Biểu mẫu 
1 Xây dựng ý tưởng nghiên cứu
1.1            Mẫu nhận xét ý tưởng luận văn
2 Đề cương luận văn
2.1              Khung chấm trình bày đề cương (ứng dụng)
2.2              Khung chấm trình bày đề cường (nghiên cứu)
2.3              Mẫu nhận xét đề cương
2.4              Biên bản hội đồng đề cương
3 Báo cáo luận văn
3.1              Khung chấm trình bày luận văn (nghiên cứu)
3.2              Khung chấm trình bày luận văn (ứng dụng)
3.3              Mẫu nhận xét phản biện kín luận văn
3.5              Biên bản hội đồng bảo vệ luận văn
 
 

III. ​BIỂU MẪU DÀNH CHO HỌC VIÊN

TT Biểu mẫu 
1 Xây dựng ý tưởng nghiên cứu
1.1          Mẫu đăng ký ý tưởng luận văn
2 Đề cương luận văn
2.1              Biên bản giải trình chỉnh sửa BV đề cương
3 Báo cáo luận văn
3.1              Biên bản giải trình sau phản biện độc lập
3.2              Biên bản giải trình sau bảo vệ luận văn
3.3               Mẫu tóm tắt luận văn
4 Biểu mẫu khác
4.1              Đơn xin thực hiện đề tài luận văn (theo đề tài có sẵn)
4.2              Biên bản hỗ trợ
4.3              Đơn xin bảo vệ luận văn
4.4              Giấy xác nhận cho HV nộp quyển luận văn
4.5              Mẫu lý lịch khoa học
4.6              Câu hỏi thường gặp khi thực hiện luận văn năm 2022