1. Ngành tuyển sinh bổ sung: (chi tiết tại Thông báo đính kèm)
- Y tế công cộng
- Công tác xã hội
- Công nghệ kỹ thuật môi trường
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT hoặc tương đương
- Thí sinh đăng ký xét tuyển có điểm xét tuyển tối thiểu bằng điểm ngưỡng
đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Y tế công cộng quy định cho từng
phương thức xét tuyển .
3. Phạm vi tuyển sinh: toàn quốc

Tệp pdf: