ThS. Nguyễn Thị Hà Trang

  • Job
    Chuyên viên
  • Specialized
    Thạc sỹ Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc Gia
  • Experience
  • Email

Cử nhân Hành chính, Học viện Hành chính Quốc Gia

Thạc sỹ Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc Gia

Nhiệm vụ chính:

- Quản lý các lớp CN YTCC hình thức chính quy chuyên ngành Y tế công cộng, Công tác xã hội tại trường