ThS. Nguyễn Thị Hà Trang

  • Job
    Chuyên viên
  • Specialized
    Thạc sỹ Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc Gia
  • Experience
  • Email

ThS. Nguyễn Thị Hà Trang

Chuyên viên

Cử nhân Hành chính, Học viện Hành chính Quốc Gia

Thạc sỹ Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc Gia

Nhiệm vụ chính:

- Quản lý các lớp CN hình thức chính quy chuyên ngành Phục hồi chức năng và Khoa học dữ liệu.

Tel: 024 6 266 2342

 Email: ntht2@huph.edu.vn