TS. Đỗ Thị Hạnh Trang

  • Job
    Trưởng phòng
  • Specialized
    Tiến sĩ YTCC
  • Experience
  • Email
Dược sĩ, Đại học Dược Hà Nội
Thạc sĩ Y tế Công cộng, Trường Đại học Tổng hợp Melbourne, Úc
Tiến sĩ Y tế Công cộng, Trường Đại học Công nghệ Queensland, Úc
 
Nhiệm vụ:

- Tham gia Quản lý các lớp Cử nhân chính qui tại trường

- Tham gia tuyển sinh và các hoạt động quảng bá tuyển sinh

- Tham gia xây dựng các đề án, chương trình đào tạo và công tác nghiên cứu khoa học của phòng

Tel: 024 6 266 2342

Email: dtht@huph.edu.vn