ThS. Phùng Văn Thùy

  • Job
    Phó trưởng phòng
  • Specialized
  • Experience
  • Email

ThS. Phùng Văn Thùy

Phó Trưởng phòng

Cử nhân Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia

Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nhiêm vụ chính:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh đại học hình thức chính quy

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy theo năm học cho các lớp hệ đại học

- Quản lý các lớp Cử nhân các chuyên ngành hình thức chính quy

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thi tốt nghiệp

- Điều phối hoạt động thực địa định hướng chuyên ngành (năm thứ 4)

Tel: 024 6 266 2342

 Email: pvt2@huph.edu.vn