PGS. TS. Lã Ngọc Quang

  • Job
    Trưởng phòng
  • Specialized
  • Experience
  • Email

PGS. TS. Lã Ngọc Quang

Trưởng phòng

Bác sĩ, Đại học Y khoa Thái Bình

Thạc sĩ, Viện nhiệt đới Hoàng Gia - Hà Lan

Tiến sĩ, Trường Tổng hợp Curtin - Australia

 Nhiêm vụ chính:

- Phụ trách chung các công việc của Phòng, đặc biệt các lĩnh vực: Tuyển sinh; Xây dựng chương trình đào tạo;  Đảm bảo chất lượng đào tạo; chủ trì các nghiên cứu trong lĩnh vực đào tạo đại học

Tel: 024 6 266 2342

Email: lnq@huph.edu.vn