I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

II. QUY CHẾ, QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

III. CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP II TỔ CHỨC QUẢN LÝ Y TẾ

III. DANH MỤC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN KHOA CẤP II TỔ CHỨC QUẢN LÝ Y TẾ

  • Tải xuống danh mục luận văn tốt nghiệp CKII Tổ chức quản lý y tế tại đây.
  • Tải xuống danh mục luận văn CKII Tổ chức quản lý y tế sắp bảo vệ tại đây.