1. THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH NĂM 2018 ĐỢT 1
 2. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2018 - ĐỢT 2
 3. THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN, DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2018 ĐỢT 2
 4. THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2018 ĐỢT 2
 5. THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN, DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2018
 6. Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa học vừa làm năm 2018
 7. ĐỂ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2017
 8. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017
 9. THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH NĂM 2016 ĐỢT 2
 10. DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 XÁC NHẬN NHÂP HỌC
 11. THÔNG BÁO THÔNG TIN NHẬP HỌC CỬ NHÂN CHÍNH QUY NĂM 2016
 12. TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYÊN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
 13. THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1
 14. THÔNG BÁO NGƯỠNG ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2016
 15. THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2016
 16. Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2016
 17. Quyết định trúng tuyển tuyển sinh VLVH đợt 2 năm 2015
 18. Kết quả chấm phúc tra tuyển sinh hình thức VLVH đợt 2 năm 2015
 19. THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH ĐỢT 2 NĂM 2015
 20. THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC TRA TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH ĐỢT 2 NĂM 2015

Pages