Thí sinh điền số báo danh để xem kết quả (VD: 1,2,3...156) 

http://dtdh.huph.edu.vn/tracuudiem